นครปฐมโบราณ เป็นเมืองรุ่นหลังกว่าอู่ทองและศรีมโหสถ?

รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ 2532

(จากหนังสือ (ศรี) ทวารวดี ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ, สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2532)