หมวดหมู่ ‘ประเพณีสิบสองเดือน’

คำนำเสนอ ประเพณีสิบสองเดือน

Download PDF

Download

เดือนอ้าย

Download PDF

ขึ้นปีใหม่ไทยสยาม ชักว่าว ขอลม ไล่น้ำ

Download

เดือนยี่

Download PDF

ทำขวัญ ลานนวดข้าว ยุ้งเก็บข้าว และตรียัมพวาย กับ โล้ชิงช้า

Download

เดือนสาม

Download PDF

ประเพณีข้าวเหนียว เผาข้าวหลาม ทำข้าวจี่

Download

เดือนสี่

Download PDF

พิธีตรุษ (สิ้นปีเก่าคติพราหมณ์) งานวัด งานบุญ ฯลฯ

Download

เดือนห้า

Download PDF

สงกรานต์ ไม่ได้มีที่ไทยแห่งเดียว แต่มีทั้งอุษาคเนย์และลังกา

Download

เดือนหก

Download PDF

แรกนาขวัญ สร้างขวัญและกำลังใจ ชาวไร่ชาวนา

download

เดือนเจ็ด

Download PDF

เลี้ยงผี เลี้ยงพระ สลากภัต

download

เดือนแปด

Download PDF

บวชนาคต้องทำขวัญนาค ประเพณีของ “นาค” อุษาคเนย์ ที่ไม่มีในอินเดีย-ลังกา

Download

เดือนเก้า

Download PDF

ขอฝนให้ตกทั่วฟ้า

download เอกสารเรื่องเดือนเก้า :

MSword

PDF