มติชนรายวัน อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

 

อุดมศึกษาอาจารย์เหมือนเดิม

จะผลิตยังไงให้คนต่างจากเดิม?

 

     “อุดมศึกษาต้องมุ่งการผลิตคนที่แตกต่างไปจากเดิม และสนองความต้องการของประเทศ”

     เป็น 1 ใน 8 ประเด็นของยุทธศาสตร์ปฏิรูปอุดมศึกษา (ให้แยกกระทรวงอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ) ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

การผลิตคนที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างไร? ไม่ได้บอกไว้ในข่าว และไม่ได้บอกให้ดูที่ไหน? จึงหาไม่ได้ เลยไม่รู้

     “สถาบันอุดมศึกษามองแต่ความอยู่รอดของตัวเองเป็นหลัก—-”, “บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้ยาก”

     อ. สมพงษ์ จิตระดับ (คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ) บอกไว้ในรายงานข่าวเรื่อง “ก่อนการก่อเกิดกระทรวงอุดมศึกษา” (มติชน ฉบับวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 หน้า 1)

 

การศึกษาแบบอาณานิคม

     การผลิตคนแต่เดิม โดยผ่านระบบการศึกษาไทยแบบอาณานิคมเมื่อนานมาแล้ว และยังผลิตสืบเนื่องจนทุกวันนี้

     เป็นระบบไม่เคารพตนเอง ไม่เคารพผู้อื่น ทำลายความมั่นใจตนเองจนคิดด้วยตนเองไม่ได้ เท่ากับเหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและของคนอื่น

     ส่งผลต่างๆ มีตัวอย่างดังนี้

  1. ภาษาอังกฤษของคนไทยไม่แข็งแรง พูดไม่ได้ อ่านไม่ออก (ทั้งๆ เรียนนานตามระบบนับ 10 ปี) เพราะถูกสร้างเป็นภาษาเจ้าอาณานิคมผู้สูงส่ง และเป็นภาษาคนชั้นนำสยามผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ภาษาคนทั่วไปจะรู้ได้ง่ายๆ
  2. ความเป็นไทย หยุดนิ่งแข็งทื่อ ไม่เคลื่อนไหว ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อแสดงความสืบเนื่องจากอดีตยาวนาน ว่ามีที่สูง-ที่ต่ำ, ผู้ใหญ่-ผู้น้อย, รุ่นพี่-รุ่นน้อง, นาย-บ่าว ฯลฯ
  3. ประวัติศาสตร์ไทย มีลักษณะกีดกันคนกลุ่มต่างๆ ออกไปจากความทรงจำร่วมกันของคนในชาติ ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีที่ยืนในประวัติศาสตร์ไทย และมีส่วนทำลายหรือเหยียดอัตลักษณ์ของคนบางกลุ่มให้ด้อยเกียรติภูมิ

     อุดมศึกษามีอาจารย์เหมือนเดิม ยังเชื่อมั่นอย่างงมงายข้อมูลวิชาการเลอะเทอะว่าหลายพันปีมาแล้วมีชนชาติไทย เชื้อชาติไทย จึงเหยียดคนกลุ่มอื่นที่ไม่ไทยในทุกวันนี้ (โดยไม่รู้ว่ากำพืดตัวเองก็ไม่ไทย)

     อย่างนี้จะผลิตอะไร? ยังไง? ให้คนในอนาคตต่างจากเดิม