Download PDF

หงายขึ้น

 

คนในกะลาไม่ตาสว่าง

อยู่อย่างหมกมุดมนุษย์ถ้ำ

ประโยชน์สนองผองนอกกะลากระทำ

จะมืดดำทำไมใต้กะลา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 15 พฤศจิกายน 2560