ตะเพิด

 

สื่อมีปัญหา

ก็เป็นปัญหาของสื่อ

แก้ไขกันเองหารือ

ตะเพิดมือปีศาจวินาศภัย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560