ปรองดอง

 

ความเป็นธรรมความเสมอภาค

มีเมื่อไรไม่ยากปรองดองได้

ถ้าต่อต้านประชาธิปไตย

ปรองดองไร้อะไรอะไรก็ไม่มี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 18 มกราคม 2560