ปู่โสม

 

โลกอนาล็อกโรยชรา

ร่วมกันพิพากษาโลกดิจิตอล

ปู่โสมกั้นปัญญาประชากร

4.0 ซ่อนสำนึก 0.4 แสดง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 19 ธันวาคม 2559