มติชน วันอาทิตย์

6 พฤศจิกายน 2559

 

ทัดดินต่างปิ่นเกล้าทองมกุฎ

สุดใจดินใจฟ้าสุดใจยุคสมัย

อุดมคติจักรพรรดิราชัย

ศวรรย์ในสุวรรณภูมิอุษาคเนย์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559