มติชน วันอาทิตย์

16 ตุลาคม 2559

 

บนฟ้ามีพญาแถนหลวง

สร้างสรรค์ปวงสรวงสรรพสิ่งหล้า

พลังบรรพชนประชุมเชิญพญา

รวมดินหญ้าฟ้าแถนจบจักรวาล

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559