Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

 

อำนาจสถาปนาความรู้

 

          ในสากลโลก วิชาความรู้ทั้งหลายย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาการต่างๆ ที่สร้างสรรค์ใหม่ หรือตามพยานหลักฐานที่ค้นพบใหม่

          แต่ระบบการศึกษาของไทยไม่เหมือนสากล วิชาความรู้ปรับเปลี่ยนตามคำสั่งสถาปนาของคนเป็นนายผู้มีอำนาจเท่านั้น เพราะความเป็นไทยไม่เหมือนใครในโลก ดังนั้น วิชาความรู้ในสากลโลกกับในไทย ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเหมือนกัน

          ในไทย วิชาความรู้ของสถาบันหนึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกันกับอีกสถาบันหนึ่ง ความรู้ใหม่ของสถาบันหนึ่งจึงอาจเป็นความรู้เก่าที่ไม่มีอะไรใหม่ของอีกสถาบันหนึ่ง ตัวอย่างคลาสสิคที่สุด ได้แก่ คนไทยมาจากไหน?

          สถานศึกษาทุกระดับในไทย บอกว่าคนไทยเป็นเชื้อชาติบริสุทธิ์ มีแหล่งกำเนิดที่เทือกเขาอัลไต (อยู่เหนือจีนขึ้นไป) แล้วอพยพถอนรากถอนโคนหนีการรุกรานลงทางใต้ จนตั้งมั่นอยู่ในไทยปัจจุบัน

          แต่อาจารย์ของสถาบันการศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมานุษยวิทยาบางแห่งในกรุงเทพฯ ยกเลิกแล้ว เพราะเป็นนิยายวิปริตผิดความจริง แต่อาจารย์พวกนี้ไม่เคยโผล่หัวรับรู้โลกจริงในสังคมไทยทั่วประเทศ เลยไม่รู้ว่าสถานศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะในกองทัพยังไม่เลิกสอนด้วยความรู้วิปริตนั้น

          อีกเรื่องได้แก่ สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีพบใหม่ สรุปว่า “สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย”

          แต่นายผู้มีอำนาจสถาปนาความรู้ยังไม่สั่งเปลี่ยน ในการศึกษาไทยทั่วประเทศจึงยังยึดถือสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย ใครคิดต่างถือว่าไม่รักชาติ

          ความรู้อย่างนี้เป็นต้นตอความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านนานนับศตวรรษที่ผ่านมา แล้วแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง มีผู้คนล้มตายเป็นก่ายกอง

          ไม่น่าเชื่อว่ายังมี “คนดี” จำนวนหนึ่ง เห็นว่าผู้เรียกร้องเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้ถูกต้อง เป็นพวกเสี้ยมให้เกิดความขัดแย้งทางวิชาการ โดย “คนดี” ไม่สนใจไยดีว่าการเรียนการสอนผิดๆ ทำให้ผู้คนล้มตายมามากต่อมาก