มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

 

ศิลปวัฒนธรรมของรัฐราชการ

          กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ใน 5 ปี เด็กไทยจะเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด

          งานแรกที่ควรทำ ได้แก่ พัฒนาข้าราชการหน่วยงานในสังกัด วธ. ลด ละ เลิกพฤติกรรมเจ้าขุนมูลนาย, คลั่งชาติ ฯลฯ แล้วทำความเข้าใจแนวคิดสากล เพื่ออยู่ร่วมอย่างสันติวิธีกับอาเซียน

          วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตาย ที่สัมพันธ์กับคนอื่นๆ และธรรมชาติ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต

          วัฒนธรรม กับศิลปวัฒนธรรม (คำนี้เพิ่งมีใช้ราว 30 ปีมานี้เอง เพื่อให้ดูดีเข้ากับสังคมการเมืองขณะนั้น) มีความหมายเดียวกัน

          ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมจึงไม่ได้มีแค่นาฏศิลป์และดนตรีตามประเพณีที่เป็นมรดกจากอดีตเท่านั้น เช่น โขน, ละคร, ดนตรีไทย

          แต่หมายรวมทั้งหมดถึงนาฏศิลป์และดนตรีในวิถีชีวิตของคน ตั้งแต่อดีต, ปัจจุบัน, ถึงอนาคต

          รัฐราชการไทยด้านศิลปวัฒนธรรม มีทัศนะอนุรักษนิยมสุดโต่ง เข้าข่าย “คลั่งเชื้อชาติไทย” ที่ไม่มีจริง แต่เป็นสิ่งสร้างทางการเมืองเพื่อประโยชน์ตน โดยดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น

          จึงมีอคติอย่างยิ่งต่องานร่วมสมัย ถึงขนาดมีความเห็นให้ร้ายว่างานร่วมสมัยทำลายงานศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี

          ทั้งๆ ความจริงแล้วในโลกสากลเห็นพ้องต้องกันมานับร้อยปีว่างานร่วมสมัยเป็นการสืบสานต่อลมหายใจให้ชีวิตงานศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี และเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          ในทางสังคมการเมืองแล้ว งานร่วมสมัยสะท้อนวิถีประชาธิปไตย แต่งานศิลปวัฒนธรรมสะท้อนระบบเจ้าขุนมูลนายและเผด็จการ