คนไทยลูกผสมSJ-1

Downloadd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);