มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

 

อยุธยา มุ่งระดับโลก

 

          ยกระดับอยุธยาให้เป็น 1 ใน 10 เมืองท่องเที่ยวดีที่สุดของโลก

          ประกอบด้วยบูรณะโบราณสถาน, จัดแสงสี, ต้นไม้ร่มรื่น, ขี่จักรยาน, สัญจรทางน้ำ, รถรางไฟฟ้า, โซนนิ่ง, จุดแวะพัก, การแสดง, ความปลอดภัย, พิพิธภัณฑ์, ฯลฯ เป็นภารกิจ 1 ใน 3 ด้านหลักของคณะทำงานด้านการสร้างรายได้ และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล

          จุดขายสำคัญที่ไทยไม่เคยยกย่อง ได้แก่ อยุธยา ราชอาณาจักรสยามแห่งแรกของไทย

          ได้รับการขนานนามจากชาวยุโรป โดยมีหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารและแผนที่ทำโดยชาวยุโรปยุคนั้น (อ. ศรีศักร วัลลิโภดม บอกไว้นานแล้วในหนังสือกรุงศรีอยุธยาของเรา พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2527)

          ก่อนยุคอยุธยา ในไทยยังไม่มีอาณาจักร เพราะบ้านเมืองต่างๆ รวมตัวทางการเมืองขนาดระดับรัฐอิสระที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ไม่มีที่ใดเป็นศูนย์กลาง แล้วแผ่อำนาจปกครองเหนือรัฐอื่นๆ

          [สุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของไทย เป็นประวัติศาสตร์เพิ่งสร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แปลว่า ประวัติศาสตร์ยกเมฆ เพราะไม่เคยมีหลักฐานรองรับสนับสนุน]

          ความเป็นมาของอยุธยาราชอาณาจักรสยามแห่งแรก ล้วนเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีการเดินทางท่องเที่ยวไปท้องที่ต่างๆ เพราะเกี่ยวข้องกับผู้คนนานาชาติพันธุ์ที่อยู่ภาคพื้นสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ แล้วยังเกี่ยวดองกับบ้านเมืองโดยรอบ เช่น ลพบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สุโขทัย ฯลฯ จนถึงลุ่มน้ำโขง กับลุ่มน้ำสาละวิน

          แต่ไทยโชคไม่ดี เพราะหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องวิชาความรู้ประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะอยุธยา ล้วนแข็งตัวเป็นซากฟอสซิลที่ไปกันได้ดีกับรัฐราชการ (ใส่เครื่องแบบสีกากี) ใต้อำนาจเผด็จการทหาร

          แต่ไปกันไม่ได้กับโลกที่ไม่เหมือนเดิม และต้องการผลักดันอยุธยาเป็น 1 ใน 10 เมืองท่องเที่ยวดีที่สุดในโลก เทียบชั้นเกียวโต เมืองประวัติศาสตร์คลาสสิคของญี่ปุ่น