มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

 

ไปไม่พ้นเชื้อชาติไทย

 

          คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ไม่ใช่คนไทย แต่เป็นบรรพชนคนไทย

          เพราะคนไทยเป็นลูกผสม (นักปราชญ์นักวิชาการและครูบาอาจารย์ บอกว่าลูกผสม “ร้อยพ่อพันแม่”) มีขึ้นจากการผสมผสานทางเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมเมื่อหลายพันปีมาแล้ว (หรือหลายหมื่นหลายแสนปีก็ได้)

          เช่น ลูกผสมระหว่างคนพูดตระกูลภาษามอญ-เขมร, ม้ง-เมี่ยน, ทิเบต-พม่า, ชวา-มลายู, ไทย-กะได ฯลฯ หลังจากนั้นยังผสม จีน, อินเดีย, เปอร์เซีย, อาหรับ ฯลฯ ไม่รู้จบ

          ความเป็นคนมีก่อน ส่วนความเป็นไทยมีหลัง

          ความเป็นคนมีก่อนตั้งแต่หลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้ว แต่ไม่พบชื่อเรียกตัวเองว่าอะไร?

          ความเป็นไทย แล้วเรียกตัวเองว่าไทย มีครั้งแรกบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ราวหลัง พ.ศ. 1800 (ก่อนหน้านั้นไม่พบหลักฐานเรียกตัวเองว่าไทย) โดยกลุ่มคนหลายเผ่าพันธุ์ที่อยู่มาก่อนสืบเนื่องหลายพันปีมาแล้วผสมกับคนกลุ่มใหม่ ปรับเปลี่ยนเรียกตัวเองด้วยคำว่าไทย ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจการเมืองของช่วงเวลานั้น แล้วเรียกต่อมาสืบถึงทุกวันนี้

          ไทยมีประวัติศาสตร์ทั้งของผู้คนและดินแดน เป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์อย่างแยกออกจากกันมิได้ ดังนั้นบรรพชนคนสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ ย่อมเป็นบรรพชนคนไทยด้วย

          ถ้ายอมรับได้ โดยมีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีสนับสนุนแข็งแรง ความขัดแย้งที่เคยมีก็ลดลง หรืออาจจืดจางไปก็ได้ในอนาคต

          ปัญหาอยู่ที่คนส่วนมาก และนักประวัติศาสตร์โบราณคดีจำนวนหนึ่ง ยังมีเยื่อใยห่วงหาอาวรณ์แนวคิดทฤษฎียุคอาณานิคม ว่ามีคนไทยเชื้อชาติไทยแท้อยู่ทางทิศเหนือ และต้องอพยพถอนรากถอนโคนจากที่อื่นลงมาอยู่ในไทย

          ดังนั้น ทุกคราวเมื่อผมเขียนว่าคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ “ไม่ใช่คนไทย แต่เป็นบรรพชนคนไทย” ก็ถูกลากไปจนได้ว่าผมบังคับคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นคนไทย ทั้งๆ ไม่ได้ทำอย่างนั้น