มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559

 

คนไทยไม่ได้มาจากไหน?

 

         ตำราประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย เพิ่งสร้างใหม่ว่าชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต แล้วอพยพถอนรากถอนโคนร่นลงมาเรื่อยๆ จนอยู่ดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน

         ราว พ.ศ. 2503 นักโบราณคดีไทย-เดนมาร์ก ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหิน (ก่อนประวัติศาสตร์) ที่บ้านเก่า (จ. กาญจนบุรี) เลยมีคำถามอึงไปว่าโครงกระดูกเหล่านั้นเป็นใคร? มาจากไหน?

         เป็นเหตุให้อาจารย์กลุ่มหนึ่งสมัยนั้น ราว 50 ปีมาแล้ว จัดสัมมนาหัวข้อเป็นคำถามว่าบรรพบุรุษของไทยเป็นใคร? โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ท้องพระโรง วังท่าพระ เมื่อ 12 ธันวาคม 2507

         นักปราชญ์ นักค้นคว้า และนักวิชาการ ที่ร่วมสัมมนาบรรยายครั้งนั้น มีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ แต่ที่สำคัญคือนักโบราณคดีจากกรมศิลปากร ขณะนั้นเป็นข้าราชการประจำชั้นผู้น้อยธรรมดาๆ แต่ทุกวันนี้ (ถึงแก่กรรมแล้ว) ได้รับยกย่องเป็นนักปราชญ์ปรมาจารย์

         สัมมนาเมื่อ พ.ศ. 2507 ไม่มีคำตอบ และไม่ยุติ แต่เป็นไฟประกายแรกที่ตั้งคำถามเรื่องคนไทย (แล้วมีผู้พยายามอธิบายด้วยพยานหลักฐานและร่องรอยต่างๆ สืบมาจนปัจจุบัน)

         ราว 50 ปีต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2558 กรมศิลปากร พิมพ์หนังสือชื่อประวัติศาสตร์ชาติไทย คำอธิบายเรื่องคนไทยเปลี่ยนจากมีถิ่นกำเนิดทางเทือกเขาอัลไต ไปให้ความสำคัญว่าเกิดจากการประสมประสานทางสังคมและวัฒนธรรม ของคนหลากหลายชาติพันธุ์บนสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์

         พ.ศ. 2559 กรมศิลปากรจัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา” มีข้อความในหนังสือประกอบนิทรรศการ สรุปว่าคนแรกเริ่มเหล่านี้เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญไขปัญหา “คนไทยมาจากไหน”

         คนไทยและความเป็นไทยไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนตำราประวัติศาสตร์แห่งชาติ และโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ใช่คนไทย แต่เป็นบรรพชนคนไทย