มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

 

เครื่องรางสร้างอำนาจ

ของรัฐราชการไทย

 

          ญี่ปุ่น, เยอรมนี, อังกฤษ ฯลฯ สร้างความมีวินัย และสนับสนุนสังคมเสรีได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องอาศัยกิจกรรมแต่งชุดทหาร

          “แต่กลับทำให้เยาวชนคิดเป็น แล้วเรียนรู้ที่จะมีจิตสาธารณะ รู้จักและเคารพสิทธิมนุษยชน สิ่งนี้ต่างหากเป็นเรื่องที่น่าศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย”

          (บทบรรณาธิการ ข่าวสด ฉบับวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 หน้า 2)

          ประเทศที่มีวินัย มีความเสมอภาค มีเสรีภาพ มีความเคารพในสิทธิมนุษยชน และมีจิตสาธารณะ ล้วนไม่มีเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา และไม่บังคับทรงผมทั้งหญิงและชาย

          แต่เด็กอนุบาลในไทยต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกวันอยู่แล้ว ถูกผู้บริหารสถานศึกษากำหนดให้แต่งชุดทหารไปเรียนทุกวันพฤหัสบดี ถือเป็นกิจกรรมของโรงเรียนในชุมชนหนึ่งของ จ. ขอนแก่น โดยอ้างว่าเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กมีระเบียบวินัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล

          ผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการมีเครื่องแบบสีกากี พากันชื่นชมและสนับสนุนกิจกรรมนี้

          นักเรียนระดับมัธยมศึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องแต่งเครื่องแบบอย่างเคร่งครัดตามอุดมคติการศึกษาไทยเพื่อรับราชการ

          รัฐราชการของเผด็จการทหาร มีเครื่องแบบเสมือนเครื่องรางสร้างอำนาจเหนือประชาชนพลเมือง

          และกำลังสร้างทายาทสืบทอดวัฒนธรรมการเมืองแบบเผด็จการทหาร เพื่อดำรงรัฐราชการให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน