มติชน วันอาทิตย์

22 พฤษภาคม 2559

 

ไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้น

แต่เป็นเมืองขึ้นทางอ้อม

กึ่งดิบกึ่งดีมีปนปลอม

เสรีภาพหร็อมแหร็มโรคเรื้อรัง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559