มติชน วันอาทิตย์

8 พฤษภาคม 2559

 

ประชาชนพลเมืองไม่เสรี

สื่อจะมีเสรีภาพไฉน

มวลชนหาประชาธิปไตย

ไฉนสื่อแสวงหาเผด็จการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 4 พฤษภาคม 2559