มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

แยกศาสนาออกจากรัฐ

          “ทางออกในระยะยาว ต้องแยกศาสนาออกจากรัฐ และให้องค์กรศาสนาเป็นองค์กรเอกชน”

          สุรพศ ทวีศักดิ์ (นักวิชาการด้านศาสนา) แนะนำชี้หนทางบรรเทาทุกข์เพื่อศาสนาในสังคมไทย (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 หน้า 6)

          อ่านแล้ว ยกมือท่วมหัวอนุโมทนา แล้วภาวนาให้เป็นจริงในอนาคต (ชาติหน้าก็ได้)

ขวางทาง-พระสงฆ์ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถทหารที่จอดปิดทางเข้าพุทธมณฑล จ. นครปฐม ไม่ให้พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมสัมมนา “สกัดแผนล้มการปกครองคณะสงฆ์ไทย” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ (ภาพและคำบรรยายภาพจาก มติชน ฉบับวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 1)

ขวางทาง-พระสงฆ์ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถทหารที่จอดปิดทางเข้าพุทธมณฑล จ. นครปฐม ไม่ให้พระสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมสัมมนา “สกัดแผนล้มการปกครองคณะสงฆ์ไทย” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ (ภาพและคำบรรยายภาพจาก มติชน ฉบับวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 1)

 

ความอ่อนแอของพุทธศาสนา

          ต่อต้านอิสลามในภาคเหนือตอนบนเป็นข่าวตกใจ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ จึงเขียนเพื่อชี้ให้เห็นความอ่อนแอของพุทธศาสนา

          “พุทธศาสนาที่เป็นทางการของไทยกำลังอ่อนแอลง ส่วนหนึ่งก็เพราะรัฐซึ่งเป็นผู้อุ้มชูปกป้ององค์กรพุทธศาสนาอ่อนแอลงด้วย อีกส่วนหนึ่งก็เพราะองค์กรพุทธศาสนาที่เป็นทางการ ไม่อาจทำให้คำสอนสอดคล้องกับชีวิตในโลกสมัยใหม่ของผู้คนได้”

          “ในท่ามกลางความอ่อนแอของพุทธศาสนาที่เป็นทางการ พุทธศาสนากระแสนี้ในภาคเหนือตอนบนอ่อนแอที่สุด จนชาวพุทธในภาคเหนืออาจรู้สึกถึงความอ่อนแอนี้ได้ชัดเจนกว่าชาวพุทธในภาคอื่นๆ จึงเป็นธรรมดาที่ชาวพุทธในภาคเหนือตอนบนจะหวั่นไหวว่าถูกคุกคามจากความเป็น ‘อื่น’ ได้ง่ายกว่า”

          “การตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาอื่นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าพุทธต่อต้านมุสลิม หรือมุสลิมต่อต้านพุทธ มักเกิดขึ้นจากความอ่อนแอทางศาสนาของสังคมนั้นๆ เอง”

          “จะต่อต้านศาสนาอื่น ก็เพราะสงสัยในศาสนาของตนเอง หรือมองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาตนเอง”

          [จากบทความเรื่องต่อต้านอิสลามในภาคเหนือตอนบน ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์ใน มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 20]

          การศึกษาวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกัน ถ้ามุ่งต่อต้านทำลายความเห็นต่างของคนอื่น ก็เพื่อปิดบังซ่อนเร้นความอ่อนแอในวิชาความรู้ของตนที่กำลังพ้นสมัย หรือพ้นยุคไปแล้ว