Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

ของดีวิเศษอย่างยิ่ง

โมเดลวังโบราณ อยุธยา

           โมเดล (หุ่นจำลองสันนิษฐาน) พระราชวังหลวง กรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากร ทำเสร็จตั้งแสดงนานแล้วอยู่ในอาคารทันสมัย ใกล้สระแก้ว วังโบราณอยุธยา

           โดยทุนสนับสนุนของ ปตท.สผ. (บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน)

           ดร. สันติ เล็กสุขุม (ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบทำโมเดลชุดนี้ รวมทั้งชุดอื่นๆ เช่น วัดมหาธาตุ, วัดราชบุรณะ ฯลฯ

           ขอน้อมคารวะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจนงานสำเร็จ เช่น ผู้บริหารกรมศิลปากร, ปตท.สผ. และ อ. สันติ ที่กรุณาต่อสังคมไทย โดยร่วมกันทำในสิ่งดีวิเศษอย่างยิ่ง

palace model 8-02-59 1

           โมเดลเหล่านี้ควรมีทุกจุดสำคัญของอยุธยา และเมืองโบราณอื่นๆทั่วประเทศ

           เพราะงานแบ่งปันความรู้อย่างนี้คือพื้นฐานสำคัญมากต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง ยิ่งกว่าอีเวนต์สร้างภาพฉาบฉวย (แต่นายชอบ)

           เช่น ตลาดครึ่งบกครึ่งน้ำคลองผดุง ฯลฯ และอื่นๆที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลำคลองทั้งปีจนเน่าและนิ่งสนิท

           เฉพาะอยุธยาควรทำนานแล้ว ตั้งแต่ก่อนเป็นมรดกโลก คือภาพรวมทั้งเกาะและรวมปริมณฑลบริเวณเคยเป็นอโยธยา

           ขณะนี้ต้องทำต่อเนื่องไปอีก คือกิจกรรมแบ่งปันข้อมูลความรู้จากโมเดลเหล่านี้

           ให้มีกิจกรรมทักท้วงถกเถียงจากประสบการณ์ของประชาชนชาวบ้านและครูบาอาจารย์ นักวิชาการหลากหลาย สม่ำเสมอต่อไปเรื่อยๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเรื่อยๆ

           พร้อมพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนที่ทอดน่องท่องเที่ยวจุดสำคัญต่างๆทั้งในวังและนอกวังแจกจ่ายไม่อั้น มิฉะนั้นจะเสียของ

           เพราะโมเดลตั้งแสดงลึกลับอยู่ข้างในหมู่ซากโบราณสถานวังโบราณ คนทั่วไปไม่รู้ว่าของดีมีอยู่ แม้นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ไม่รู้

           ผมเองไม่เคยรู้ว่าโมเดลมีแล้ว แต่ที่ไป เพราะตั้งใจตระเวนถ่ายรูปจุดสำคัญที่ต้องการใช้งานเขียนหนังสือ แล้วบังเอิญผ่านทางนั้นจึงได้เห็นในวันหนาวแรกของมกราคม 2559