Download PDF

มองคนละข้าง

 

เผด็จการทั้งผองมองข้างหลัง

รัฐบาลเลือกตั้งมองข้างหน้า

คณะรัฐประหารยึดกาลเวลา

อนาคตของพรุ่งนี้คือเมื่อวาน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559