สากกับศีล

 

มือถือสาก ปากถือศีล

ตีนเหยียบความมักน้อยความถูกต้อง

ยศช้างขุนนางพระแย่งประคอง

รากหญ้าต้องลดละเลิกหลงลาภยศ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559