Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

 

ปฏิรูปวัฒนธรรม

เป็นเรื่องของสังคม

        กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำร่างกรอบการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมในเบื้องต้นภายใต้รากฐานการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 20 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

        ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนด้านคุณธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม

        ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2570) พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ และ

        ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2579) ส่งเสริมไทยเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมของอาเซียน

        อ่านแล้วรู้สึกสยดสยองอย่างยิ่ง

มิวเซียมท้องถิ่นที่ยโสธร สร้างเป็นรูปพญาคันคาก เป็นกรณีตัวอย่างที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อย ต้องพัฒนาต่อไปอีก

มิวเซียมท้องถิ่นที่ยโสธร สร้างเป็นรูปพญาคันคาก เป็นกรณีตัวอย่างที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อย ต้องพัฒนาต่อไปอีก

บริหารจัดการวัฒนธรรม

        ปฏิรูปวัฒนธรรมของนานาชาติ เริ่มที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม (ทำนองเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ฯลฯ)

        เป็นหน้าที่ของรัฐไทยต้องเร่งจัดให้มีขึ้น กระจายไปท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ มิวเซียม, ห้องสมุด, โรงละคร, หอศิลปะ ฯลฯ (ชื่อเหล่านี้อาจเรียกอย่างอื่นก็ได้) ควรอยู่บริเวณเดียวกัน หรือเชื่อมโยงสะดวกถึงกัน

        รัฐไทยมีหน้าที่จัดสรรทุนและเทคโนโลยีที่จำเป็น สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีอำนาจเลือกสรร และกำหนดวัฒนธรรมของตนด้วยตนเอง

        กิจกรรมต่างๆ บริหารจัดการโดยท้องถิ่น (ไม่ใช่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค)

        ท้องถิ่นบางแห่งมีโครงสร้างฯ บางอย่างหรือหลายอย่างเป็นของราชการอยู่ก่อนแล้ว ก็ทยอยถ่ายโอนให้ท้องถิ่น

 

ความเป็นสมัยใหม่

        วัฒนธรรมในทัศนะของคนชั้นนำไทย ไม่นำสังคมไปสู่ความเป็นสมัยใหม่

        งานศิลปวัฒนธรรมเพื่อไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ ต้องร่วมกันแสวงหาลู่ทางใหม่ ด้วยวิธีคิดและวิธีทำใหม่ๆ โดยสำรวจตัวอย่างจากที่อื่นๆ ซึ่งเคยทำมาก่อนว่าล้มเหลวและสำเร็จอย่างไร

        วัฒนธรรมเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

        คนจึงเป็นผู้เลือกสรรและกำหนดวัฒนธรรมของตนและของชุมชนท้องถิ่น ไม่ใช่รัฐ เพราะรัฐไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรม

        ถ้ารัฐบงการปลูกฝังครอบงำวัฒนธรรมตามอำนาจราชการ ย่อมเป็นวัฒนธรรมเผด็จการ