Download PDF

เสียยักษ์

 

ยักษ์จับเด็ก         ใส่กรงนก

นกโพระดก         จะฉกตายักษ์

ยักษ์รบเทวดา     กล้าหาญนัก

มาเสียยักษ์         ทะเลาะนักศึกษารบ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 22 ธันวาคม 2558