Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558

 

มิวเซียม

กระตุ้นเศรษฐกิจ

          มิวเซียม(พิพิธภัณฑ์) เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่สำคัญอย่างยิ่งของสากลโลก

          แล้วยังเป็นแหล่งสั่งสมพลังสร้างสรรค์ทางศิลปวิทยาการ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          [แต่ไม่ใช่มิวเซียมประเภทเดียวเหมือนกันทั่วประเทศเหมือนไทย เพราะในสากล มีหลากหลายประเภท]

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เล็งเห็นความสำคัญของมิวเซียมหลากหลายประเภท จึงบอกว่า

          “การลดเวลาเรียน 2 ชั่วโมงของกระทรวงศึกษาธิการ ผมถือว่าเป็นนโยบายที่ดีที่จะสามารถสร้างจินตนาการ และจุดประกายความคิดของเยาวชนแบบในต่างประเทศได้”

          “เยาวชนของต่างประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ที่ดี มีกิจกรรมนอกห้องเรียน”

          “ผมได้เสนอให้—— ดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยดึงงบกิจกรรมเพื่อสังคม(ซีเอสอาร์) ของภาคเอกชนที่มีการใช้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของแต่ละองค์กร รวมถึงการผลิตซีดี ดีวีดีออกเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี มีความเชี่ยวชาญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ก็อาจส่งเยาวชนไปเรียนรู้ร่วมด้วย”

          “ปตท. ก็อาจสร้างพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงาน เป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ระดับประเทศ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส ก็สร้างพิพิธภัณฑ์ความรู้เรื่องเครื่องบิน และสายการบิน”

          นายสมคิดบอกเรื่องนี้ไว้ในปาฐกถาหัวข้อสร้างไทยให้เข้มแข็ง ในงานสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ที่โรงแรมเซ็นทารา จ. อุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 [มีรายละเอียดในมติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หน้า 2]

 

มิวเซียมกระตุ้นท่องเที่ยว

          นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ มิวเซียมยังสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ดีอย่างยิ่ง ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังพบทั่วไปในยุโรป, อเมริกา, ญี่ปุ่น สนับสนุนให้มีมิวเซียมเมืองต่างๆในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยบริหารจัดการจัดกิจกรรมสม่ำเสมอ

          นายสมคิดยังพูดถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกตอนหนึ่งว่า

          “ในปีหน้าภาครัฐอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 จึงอยากให้ภาคประชาชน เอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และชุมชนต่างๆ ช่วยกันคิดโครงการล่วงหน้าในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

          ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาเกษตรแปรรูป และการส่งเสริมการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความปรองดองในสังคม”

          รัฐบาลควรมอบหมาย(พร้อมงบประมาณ) ให้มิวเซียมสยาม ทำหน้าที่เสมือน“พี่เลี้ยง” กระตุ้นให้มีมิวเซียมท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง เพราะนอกจากกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ “รู้เขา รู้เรา รู้โลก” อย่างมีความเป็นสมัยใหม่ และทันสมัย

          กรมศิลปากร ถนัดทำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ(ที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์สังคม ทั้งของไทย ของท้องถิ่น และของอาเซียน) ก็ให้ทำไปตามถนัดโดยจำกัดจำนวน

          และควรพัฒนาวิธีคิดวิธีทำสัมพันธ์กับชาตินี้มากๆ อย่ามุ่งแต่ชาติที่แล้ว