เสภาสันติภาพ                                                                                                    

 

ครานั้นครั้นความรุนแรงโลก

ล้วนสร้างทุกข์โศกไม่สิ้นสุด

ปรารถนาความร่มเย็นเป็นมนุษย์

ต้องหยุดความรุนแรงหมดโลกนี้

คนเราเท่ากันเสมอหน้า

มีค่าเสมอกันทุกผิวสี

ไม่เอาเปรียบกระทำเหยียบย่ำยี

สันติภาพก็จะมีบัดนี้เอย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสาร์ 14 พ.ย. 2558

09.00 น.