มติชน วันอาทิตย์
22 พฤศจิกายน 2558

ลอยกระทงขอขมาธรรมชาติ
ดินน้ำในศาสนาผี
หมู่กระทงหลงทางกลางวารี
ใต้รัฐราชการมีอำนาจเต็ม

สุจิตต์ วงษ์เทศ