มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

 

มหาวิทยาลัยไทย อยู่ปลายแถว

          มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 จำนวน 800 อันดับ ประกาศโดย Times Higher Education ของนิตยสาร Times

          เฉพาะไทย มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) อยู่ในกลุ่ม 501-600 ส่วนมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่ง อยู่รั้งท้ายในกลุ่ม 601-800

          รัฐบาลหลายประเทศในโลกมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเอาเป็นเอาตายให้มหาวิทยาลัยของตนติดอันดับโลก เพื่อคุณภาพของมนุษย์และของประเทศ

          รัสเซีย มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ให้ติดใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

          จีน มุ่งมั่นศตวรรษที่ 21 จะพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลกไม่น้อยกว่า 100 แห่ง (จากทั้งหมดกว่า 2,000 แห่ง)

          นักการศึกษาไทยท่านหนึ่ง บอกว่าถ้าไทยจะพยายามพัฒนาอุดมศึกษาจริงๆ ก็ทำได้ แต่รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจน และลงมือดำเนินการเองอย่างต่อเนื่องเหมือนประเทศอื่นๆ [มติชน ฉบับวันเสาร์ 3 ตุลาคม 2558 หน้า 14]

 

กาลามสูตร

          มหาวิทยาลัยไทย ถ้าต้องการให้ติดอันดับต้นๆของโลก สิ่งแรกต้องทำ คือ ลดหรือหลุดจากระบบการศึกษาแบบเถรวาทไทย

          นอกจากนั้น ค่านิยม 12 ประการ ควรได้รับการตรวจสอบด้วยกาลามสูตร ไม่ให้เชื่องมงายไร้เหตุผล ตามหลัก 10 ข้อ ได้แก่

          อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา, ด้วยการถือสืบๆกันมา, ด้วยการเล่าลือ, ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์, ด้วยตรรกะ, ด้วยการอนุมาน, ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล, เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน, เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อ, เพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

          ต่อเมื่อใด พิจารณาเห็นด้วยปัญญา ว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น”

          [พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พิมพ์ครั้งที่ 11/2 (พ.ศ. 2551) หน้า 20]

          ถ้ายังรักความเป็นไทยแบบเชื่องมงาย แล้วไม่เริ่มแก้ไขตามนี้ ปีต่อไปมหาวิทยาลัยไทยอยู่อันดับ 800 ของโลก