Download PDF

ไฟใต้น้ำ

 

ฝูงต่อต้านเปลี่ยนแปลงแรงอำนาจ

ประกาศคนไม่เท่ากันไม่เสมอหน้า

คุกคามเสรีภาพปล้นชนประชา

14 ตุลา ภูเขาไฟอยู่ใต้น้ำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 14 ตุลาคม 2558