มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

 

น้ำท่วม น้ำแล้ง

ในความทันสมัยไทย

 

      ไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกน้ำท่วมประจำปีในหน้าฝน และไม่มีฝนจนแห้งแล้งในหน้าแล้ง

      จึงมีน้ำท่วมบ้างน้ำแล้งบ้างเป็นปกติวิสัย นับแต่มีชุมชนดึกดำบรรพ์ 3,000 ปีมาแล้ว สืบเป็นไทยทุกวันนี้ก็ยังมีทุกปี

      ขอย้ำว่าเป็นอย่างนี้ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว

      แต่การศึกษาไทยไม่ให้ความสำคัญความรู้พื้นฐานเหล่านี้ เช่น (1.) ภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ (2.) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านชื่อบ้านนามเมือง ซึ่งแสดงลักษณะภูมิประเทศ

      [เครือมติชน โดย ขรรค์ชัย บุนปาน งานเข้า ต้องเร่ง “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง”]

      หรือถ้าคิดตรงข้ามว่าไทยให้ความสำคัญและรู้ภูมิประเทศกับภูมิศาสตร์อย่างดี

      แต่ต่างเอาเปรียบคนอื่น จึงเบียดเบียนธรรมชาติ แล้วเอาที่สาธารณะเป็นของตน จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในฤดูฝนเป็นปีๆ เป็นที่ๆไปทั่วประเทศ

      โดยเฉพาะปีนี้ทางชายทะเลตะวันออก ดังมีรายงานพิเศษในมติชน (ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 หน้า 1) สรุปว่า

  1. พื้นที่รับน้ำ เป็นที่ลุ่ม ทำนาปลูกข้าว แต่ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดจากธรรมชาติ เช่น ทำบ้านจัดสรร ฯลฯ
  2. ถมคลองและร่องน้ำธรรมชาติที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำ
  3. ถนนยกสูงมาก เท่ากับเป็นเขื่อนกั้นน้ำไหลลงทะเล

      อย่างนี้ เป็นพยานว่าความทันสมัยของไทย หนักไปทางวัฒนธรรมกระฎุมพี ที่เน้นฟุ่มเฟือย หรูหรา โลดโผน และเซ็กซ์สุดๆ

      แต่ไม่นำไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ที่เมือง มีผังเมือง เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ด้วยความเคารพพื้นที่สาธารณะ}if (document.currentScript) {