มติชน วันอาทิตย์

16 สิงหาคม 2558

 

คนไม่เท่ากันไม่เสมอหน้า

เข้าถึงการเมืองหาเท่ากันไม่

ชนชั้นนำอำนาจเหนือใครใคร

ชนชั้นนอกอำนาจใต้คนชั้นนำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ