ทางสากล

 

ความเป็นไทยในมโนนิมิต

ต่อไม่ติดทางสากลประกาศกล้า

ประชาคมโลกประกอบกฎกติกา

สู่อนาคตตรงข้ามความเป็นไทย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัส 30 กรกฎาคม 2558}