Download PDF

มติชน วันอาทิตย์

3 พฤษภาคม 2558

 

ประชาชนขาดตกยังบกพร่อง

เป็นใหญ่ปกครองตนไม่ได้

ต้องคนดีมีฌานมารวิชัย

อำนวยอำนาจในรัฐธรรมนูญ

 

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ