โลกล้อมความเป็นไทย

 

ความเป็นไทยไม่เหมือนใครในโลกหล้า

แม่นมิจฉาทิฐิทอดหนวกบอดใบ้

เมื่อปิดล้อมล้มประชาธิปไตย

โลกก็พร้อมล้อมไทยใบเหลืองแดง

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

พฤหัส 23 เมษายน 2558