Download PDF

ใครใหญ่?

 

ประชาชนเป็นใหญ่กูไม่ใหญ่

บ้านเมืองสงบไฉนรู้ไว้บ้าง

เสมอภาคเท่าเทียมไม่มีทาง

กูต้องมากกว่าทุกอย่างไม่เท่ากัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 21 เมษายน 2558}