Download PDF

ปรักปรำแกะเป็นแพะ

 

รู้กันอยู่ว่าผู้ใหญ่เลี้ยงแกะ

ปรักปรำให้เป็นแพะรับบาปบึ้ม

หมอกควันครอบความเป็นธรรมงำทึบทึม

คลุมอึมครึมปรองดองม่องเท่งทึง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 18 มีนาคม 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);