Download PDF

สีกากี

 

กากีสีเมืองขึ้นข้า

เจ้าอาณานิคมบริเตนใหญ่

เครื่องแบบรัฐสีกากีอันศิวิไลซ์

ขี้ข้าของผู้เป็นใหญ่เผด็จการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 2 มีนาคม 2558