Download PDF

มติชน วันอาทิตย์

29 มีนาคม 2558

 

เป่านกหวีดต่อต้านเลือกตั้งตก

เชิญทัพยกยึดอำนาจรัฐประหาร

โลกร่วมค้านต้านต่อเผด็จการ

เศรษฐกิจถูกต่อต้านตกต่ำตาม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ