Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน  2557

 

สุโขทัยสร้างสรรค์ ต้องรู้เท่าทันนิยาย

          คนยุคต้นกรุงเทพฯ แต่ง“นิยาย”กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก, นางนพมาศ ลอยกระทงยุคสุโขทัย, รวมทั้งพ่อขุนรามคำแหงไปเมืองจีน เอาช่างจีนมาทำเครื่องเคลือบสังคโลก ให้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติ

          ดังมีรายงานข่าวในที่ประชุม รมต.วัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป เรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่เมืองรอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ เมื่อกลางเดือนตุลาคมผ่านมา ผู้แทนไทยเสนอโดยสรุปว่า

          อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยตั้งแต่อดีต มีหลักฐานประวัติศาสตร์เมื่อ 700 ปีก่อน ไทยส่งออกเครื่องเคลือบสังคโลกอันเป็นเอกลักษณ์จากสุโขทัยสู่นานาประเทศ (ข่าวสด ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557)

          แต่หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่มีสนับสนุนอย่างนั้น

          1. พ่อขุนรามคำแหงไม่เคยไปเมืองจีน จึงไม่เคยได้ช่างจีนมาทำเครื่องสังคโลก เมื่อ 700 ปีก่อน

          มีงานวิจัยยืนยันของ อ. สืบแสง พรหมบุญ เป็นที่รับรู้แล้วรับรองทั่วกันหลายสิบปีมาแล้ว

          2. เจ้านครอินทร์ เชื้อสายพระร่วง เป็นเจ้านายเมืองสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) ไปอยู่เมืองจีน 1 ปี แล้วจักรพรรดิจีนให้ช่างจีนมาทำเครื่องเคลือบ ราว 600 ปีก่อน

          ต่อมาเจ้านครอินทร์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสุพรรณภูมิ-อยุธยา-สุโขทัย ให้ช่างจีนขึ้นไปทำเครื่องเคลือบสังคโลกที่ศรีสัชนาลัย, สุโขทัย

          มีงานค้นคว้าทางวิชาการยืนยันของ อ. พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ปัจจุบันเป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ของกรมศิลปากร

          สังคโลกจึงเป็นผลิตผลของรัฐอยุธยา แต่มีเตาเผาอยู่สุโขทัยศรีสัชนาลัย

          ควรเข้าใจจงดีด้วยว่าก่อนจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์

          ความคิดสร้างสรรค์มีได้ไม่ยาก โดยจัดระบบการศึกษาไม่ท่องจำนิยายเป็นประวัติศาสตร์ อย่างที่ไทยชอบทำมาตลอดนานแล้ว

          สุโขทัยสร้างสรรค์ จะเติบโตขึ้นได้ต้องรู้เท่าทันนิยายที่รัฐสร้างขึ้นมาครอบงำ