มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

 

ทอดน่องท่องเที่ยว เมืองมโหสถ

          ทอดน่อง คือ เดินเอื่อยๆ ไม่รีบร้อน, ท่องเที่ยว คือ เที่ยวไปเรื่อยๆ ไม่เร่งรัด

          ทอดน่องท่องเที่ยว คือ เดินเที่ยวเอื่อยๆ ไปเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน ไม่เร่งรัด รอบๆท้องถิ่นเมืองมโหสถ

          เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับท้องถิ่น เมืองมโหสถ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี ผมเคยเรียบเรียงหนังสือชื่อวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิขึ้นพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2511 ขณะนั้นยังเป็นนักเรียนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ต่อมาแก้ไขปรับปรุง แล้วเปลี่ยนชื่อหนังสือว่าศรีมหาโพธิ์ และ ศรีวัตสะปุระ พิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2514

          ทั้งสองคราวเรียบเรียงถวายวัดต้นโพธิ์ฯ เพื่อพิมพ์แจกจ่ายคนทำบุญ และผู้สนใจใคร่รู้ความเป็นมาของท้องถิ่น

          หลังจากนั้น ผมพิมพ์หนังสือและเอกสารเกี่ยวกับท้องถิ่นเมืองมโหสถ อีกหลายครั้ง แต่ไม่ได้จด เลยจำไม่ได้

          ทอดน่องท่องเที่ยว อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี มีแกนหลักอยู่ที่ประวัติความเป็นมาของเมืองมโหสถและท้องถิ่น อ. ศรีมโหสถ

          อ่านเป็นหนังสือคู่มือท่องเที่ยวก็ได้ หรือจะอ่านเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็ได้ สุดแต่จะเลือกใช้งาน เพราะเป็นอย่างเดียวกัน แยกไม่ได้

          ทอดน่องท่องเที่ยวเล่มนี้ ต้นฉบับพัฒนาจากบทจัดแสดงนิทรรศการในศาลามโหสถ (อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี) ตั้งใจจะขอรับทุนจากผู้สนับสนุนมาพิมพ์แจกจ่ายฟรีๆ ให้สถานศึกษาของอำเภอนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ

          แต่คุณภาพต้นฉบับคงยังไม่ดีพอ หรือยังไม่โดนใจ จึงไม่มีคำตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษาเหล่านั้น

          ผมจนปัญญาจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ เลยส่งให้ศาลามโหสถพิมพ์มาวางขายหาทุนสมทบทำกิจกรรมในศาลา

          โดยได้รับความกรุณาสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา, SCG, และธนาคารกรุงเทพ