มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557

 

สุพรรณบุรี มาจากไหน? มีแจกวันนี้

          สุพรรณบุรี มาจากไหน? หนามากกว่า 200 หน้า ผมเขียนให้กรมศิลปากร พิมพ์แจกในงานคืนความสุขด้วยประวัติศาสตร์

          มีแจกวันนี้ที่โรงละครแห่งชาติ สุพรรณบุรี อังคารที่ 2 กันยายน 2557 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป (ไม่มีวางขายในตลาด เพราะไม่มีคนซื้อ)

          มีสารบัญสรุปสาระสำคัญดังนี้

          [1] 5,000 ปีมาแล้ว แรกมีชุมชนหมู่บ้าน กินข้าวเหนียว

          [2] 3,000 ปีมาแล้ว คนดึกดำบรรพ์ผ่านอู่ทองและสุพรรณ แล้วตั้งหลักแหล่งชั่วคราว

          [3] หลัง พ.ศ. 500 (2,000 ปีมาแล้ว) ชุมชนบ้านเมืองในสุพรรณบุรี ที่อู่ทอง นับถือศาสนาผี มีหินตั้ง

          [4] หลัง พ.ศ. 1000 (1,500 ปีมาแล้ว) ศูนย์กลางพุทธศาสนา ทวารวดี เก่าสุด ที่อู่ทอง สุพรรณ ท่าจีน-แม่กลอง

          [5] หลัง พ.ศ. 1500 (1,000 ปีมาแล้ว) บ้านเมืองบริเวณท่าจีน-แม่กลอง รับวัฒนธรรมขอมละโว้-กัมพูชา

          [6] หลัง พ.ศ. 1700 (800 ปีมาแล้ว) (1) รัฐเจินหลี่ฟู่ ลุ่มน้ำท่าจีน เติบโตเป็นรัฐสุพรรณภูมิ

          [7] หลัง พ.ศ. 1700 (800 ปีมาแล้ว) (2) ลาวลุ่มน้ำโขง ลงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นดินแดนของชาวสยาม

          [8] หลัง พ.ศ. 1800 (700 ปีมาแล้ว) ขุนหลวงพ่องั่ว รัฐสุพรรณภูมิ สถาปนากรุงศรีอยุธยา ร่วมกับรัฐละโว้

          [9] หลัง พ.ศ. 1900 (600 ปีมาแล้ว) เจ้านครอินทร์ รัฐสุพรรณภูมิ ยึดอยุธยา สถาปนาราชอาณาจักรสยามแห่งแรก

          [10] หลัง พ.ศ. 1952 ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ขึ้นยุคใหม่ มอญ-เขมรปนลาว

          ศิลปวัฒนธรรมแบบลุ่มน้ำโขง จากรัฐสุพรรณภูมิ ทยอยเข้าสู่อยุธยา แล้วปะปนกับแบบมอญ-เขมรที่มีอยู่ก่อน

          นับแต่นี้ไป เป็นยุคใหม่ของศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ที่ต่อไปข้างหน้าจะเรียกว่า ไทย

          ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาทั้งของราชสำนักและของราษฎร ที่มีร่องรอยจากลุ่มน้ำโขง เช่น

          สำเนียงหลวงของอยุธยาจากเหน่อสุพรรณแบบลุ่มน้ำโขง, แถน คือ ขุนแผน, ระเบ็ง จากเซิ้งบั้งไฟ, โคลงไทย ได้จากโคลงลาว, ขับเสภา จากลุ่มน้ำโขง, พระรถ เมรี นิทานบรรพชนลาว

          มีภาคผนวก 3 เรื่อง คือ 1. สืบสำเนียงชาวกรุงเก่า จากเสียงเจรจาโขน และจินดามณี 2. ละครชาวบ้านเรื่องพระรถ เมรี 3. บทละครเรื่องพระรถ เมรี