Download PDF

ศาสนาการเมือง

 

จารีตรัฐศาสนาการเมืองหนุน

ผู้มีบุญมีอำนาจวาสนา

แสดงตนด้วยศีลธรรมจรรยา

แต่ปากว่าตาขยิบยุคต่อยุค

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 14 กรกฎาคม 2557}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);