มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน  2557

 

คนชั่วไม่ลอยนวล

          รู้กันดีทั่วโลกว่าศาสนาทุกศาสนาในโลก ขจัดคนชั่วไม่ได้หมด เช่นเดียวกับประชาธิปไตย อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนแนะนำดังนี้

          “หากเราเปิดและพยายามสร้างเสริมให้กระบวนการประชาธิปไตยในเมืองไทย ได้พัฒนาไปสู่การกระจายอำนาจต่อรองไปอย่างเท่าเทียมแก่คนทุกกลุ่ม

          กระบวนการประชาธิปไตยต่างหาก ที่สอดรับกับวิธีคิดแบบพุทธมากกว่า เพราะจะไม่มีมติที่มาจากการหยั่งเสียงใดๆ สามารถละเลยหรือมองข้ามความเห็นของกลุ่มต่างๆ ไปได้

          แน่นอนว่าประชาธิปไตยไม่สามารถขจัดคนชั่วไปได้ (เหมือนศาสนาทุกศาสนาในโลก)

          แต่ประชาธิปไตยที่ให้อำนาจต่อรองแก่คนหลากหลายกลุ่ม ทำให้คนชั่วไม่สามารถลอยนวลต่างหาก”

          (ประชาธิปไตยแบบตู่ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์  ใน มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 หน้า 20)

 

ประชาธิปไตยในสังคมพุทธเถรวาท

          ประชาธิปไตยในสังคมพุทธเถรวาท ทั้งในอุษาคเนย์และในไทย ผมไม่ประสีประสา

          แต่อ่านข้อเขียนของ อ. นิธิ ที่ยกมา กับของ อ. วิจักขณ์ พานิช (ที่จะยกต่อไป) แล้วช่วยได้มาก

          แม้ไม่บรรลุ แต่ไม่บรรลัย ขอแนะนำให้อ่านเต็มๆในมติชน แต่จะคัดโดยสรุปมาดังนี้

          “เรากำลังส่งเสริมศีลธรรมพุทธและวัฒนธรรมไทยอันดีงามในแบบที่ไม่จำเป็นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค แต่สามารถละเมิด ลิดรอน กดขี่ ให้คนไม่เท่ากันอยู่หรือไม่?”

          “หากเป้าหมายคือการปกปักพิทักษ์ศาสนาให้อยู่รอดต่อไปในโลกสันนิวาสแบบสมัยใหม่ ศาสนาพุทธก็สามารถกลายเป็นศาสนาแห่งการเพิกเฉยต่อความทุกข์ทางสังคม ขัดฝืนต่อการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการยึดมั่นถือมั่นในอัตลักษณ์ตัวตน โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกรู้สาต่อความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ตนกำลังเป็นส่วนหนึ่งก็ได้อย่างนั้นหรือ?”

          “แน่นอนครับว่า การรักษารากทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็ต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต พร้อมที่จะเรียนรู้และเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงด้วย”

          “บรรยากาศของวัฒนธรรมพุทธที่เปิดกว้าง เปิดรับความเห็นต่างทางความคิดได้ ย่อมเอื้อให้ทั้งแนวคิดอนุรักษนิยมและเสรีนิยมอยู่ร่วมกัน ผสมผสานกัน และปะทะกันเป็นความตื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ต้องฆ่ากันด้วยความเกลียดชังหรือความรุนแรง”

          “การเคารพความเห็นต่างทางความเชื่อและศรัทธาถือเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองแบบสมัยใหม่”

           (วิกฤตพุทธศาสนาในอุษาคเนย์ (3) พุทธะบนความต่าง โดย วิจักขณ์ พานิช ใน มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 6)