จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า

ขอข้าวขายราคา

จำนำทำนา

โอชาเลี้ยงโลกเอย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 12 มิถุนายน 2557} else {