โครงการดีมีอยู่แล้วทุกอย่าง

ระบบรางทางน้ำทำขนส่ง

ไม่ก้าวหน้าไม่สร้างสรรค์ไม่มั่นคง

เพราะเพริดหลงดีแต่พูดทำไม่เป็น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 30 พฤษภาคม 2557