เด็ดดอกไม้ที่บานแล้ว

ห่อนรู้แนวปลูกถนอมจนดอกใหญ่

กว่าจะบานดอกประชาธิปไตย

ลองผิดลองถูกไม่ในพริบตา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 28 พฤษภาคม 2557} else {