พวกหนึ่งยกภูเขาออกจากอก

อีกพวกเข็นครกขึ้นภูเขา

เปลี่ยนกันจากหนักเป็นเบา

จากเบาเป็นหนักหงุดหงิดนำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 26 พฤษภาคม 2557} else {} else {