เพชรดีมีค่าราคายิ่ง

ฝูงลิงหารู้ค่าราคาไม่

ได้ของดีมีประชาธิปไตย

ไม่รู้ค่าก็ไปคว้าเผด็จการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 14 พฤษภาคม 2557} else {