เด็ดปีกหางมโนห์รามารศรี

เป็นเทพีสันติภาพแห่งอุษา

ไม่รุนแรงไม่เปื้อนเลือดไม่รบรา

ปกป้องประชาธิปไตย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557